088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

“De beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren”
Mahatma Gandhi (1869-1948)

Wilt u een melding doen of heeft u vragen over een acuut geval van verwaarlozing of mishandeling, neem dan contact op met de dierenpolitie via het landelijke meldpunt 144 .

Voor juridische ondersteuning bij of vragen over een gerichte aanpak van een structureel probleem met betrekking tot dierenwelzijn bij een bedrijf dat dieren houdt, vervoert, fokt of gebruikt, kunt u met ons contact opnemen.

Dier en recht

Slechts enkele decennia geleden was er in de samenleving nauwelijks belangstelling voor dierenwelzijn. De maatschappelijke visie op de positie van dieren is sindsdien ingrijpend veranderd. Zo zijn gezelschapsdieren niet meer weg te denken uit het gezinsleven, het gebruik van wilde dieren in circussen is inmiddels verboden en in de toekomst van de intensieve veehouderij staat het dierenwelzijn steeds vaker ter discussie. De intrinsieke waarde van het dier wordt in de wet erkend en ook het uitgangspunt dat mensen een morele verplichting hebben om dieren zoveel mogelijk te beschermen tegen (menselijke) handelingen die de gezondheid en het welzijn aantasten, lijkt steeds meer te worden geaccepteerd. Dierenwelzijn en de handhaving daarvan is belangrijk en leeft breed in de samenleving, zo beaamt ook onze overheid. Maar wat betekent dit voor de praktijk?

Belangenorganisaties

Bescherming van dierenwelzijn is voor een belangrijk deel geregeld in de Wet dieren en het daarbij horende Besluit houders van dieren. De bescherming van dierenwelzijnsbelangen wordt veelal behartigd door stichtingen en verenigingen (NGO’s) die zich dit ten doel hebben gesteld. Dit kan betekenen dat zij zich inzetten voor betere wet- en regelgeving in Den Haag, maar ook dat zij zich hard maken voor concrete naleving van deze wet- en regelgeving. Dat betekent ook dat er goede handhaving van deze wet- en regelgeving moet zijn door toezichthouders, om deze naleving te controleren.

Handhaving

Toezichthouders op het gebied van dierenwelzijn, zijn de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de politie. Niet zelden komt het voor dat de dierbelangenorganisaties van mening verschillen met de overheid (de wetgever of toezichthouder) over wat ‘goede handhaving van dierenwelzijn’ is. Zij willen dat de overheid optreedt tegen overtredingen die plaatsvinden, terwijl een overheid vindt dat van overtreding geen sprake is.

Wat doet HABITAT?

HABITAT ondersteunt belangenorganisaties die misstanden aan de kaak willen stellen. Dit kan gaan om problemen op het gebied van het onthouden van de nodige zorg zoals het bieden van onvoldoende goede huisvesting of voedsel, of het zonder redelijk doel dieren leed toebrengen (mishandelen).

HABITAT ondersteunt het formuleren van een aanpak , stelt zo nodig een inhoudelijk handhavingsverzoek op en adviseert op het raakvlak van dierenwelzijn en wetgeving.

www.ciwf.nl
www.ciwf.nl