Klimaatverandering, zeespiegelstijging… we zijn het er met elkaar wel over eens dat we moeten opletten. Gezaghebbende klimaatwetenschappers van over de hele wereld hebben met behulp van jarenlang onderzoek duidelijk gemaakt dát we moeten opletten en niet stil kunnen blijven zitten. Dat is al belangrijk, er is een ‘sense of urgency’. Beschermende maatregelen zullen dus noodzakelijk zijn om in ons land onder de zeespiegel ‘droge voeten’ te houden. Op dit abstracte denkniveau zal, in ieder geval in Nederland, zo ongeveer iedereen het met iedereen eens zijn.

De vraag komt daarbij direct op welke ingrepen precies en wanneer in Nederland noodzakelijk zullen zijn om het hoofd te bieden aan de voorspelde stijging van het waterpeil. Ook komt de vraag tegen welke prijs maatregelen moeten worden genomen. Niet alleen in euro’s, subsidies en budgetten, maar vooral tegen welke maatschappelijke kosten. Maatschappelijke kosten zijn al een stuk moeilijker grijpbaar, berekenbaar en vergelijkbaar bij het afwegen van belangen, dan de concrete kosten van de aanleg van een dijklichaam. Juist de maatschappelijke kosten zouden de aandacht moeten hebben van de besluitvorming door de overheid.

Met maatschappelijke kosten wordt bijvoorbeeld de waarde van het landschap bedoeld, de duinen of een wijds uitzicht. Het verminderen van de ruimte om je bedrijf te exploiteren en te laten groeien, de intrinsieke waarde van de plek waar je woont of het buitendijkse natuurgebied langs de Markermeerdijken. Uit de ontwerp-besluitvorming die ter inzage ligt, blijkt dat zware ingrepen zijn voorzien op en rond de Markermeerdijken en directe omgeving tussen Hoorn en Amsterdam. Op een drukbezochte bijeenkomst op 6 januari jongstleden te Warder, van allerlei betrokkenen, waaronder wetenschappers, bedrijven, omwonenden en belangengroepen bleek hoezeer men zich zorgen maakt. Over het deels verloren gaan van de bestaande Markermeerdijken, het ruimtebeslag van nieuw geplande dijktracés, het vernietigen van cultuur-historische waarden van de historische dijken, natuurgebieden die elders gecompenseerd moeten worden, beperkingen voor bedrijven, inbreuken in plaatselijke woonomgevingen en overlast die zal ontstaan door het hele bouwproces.

Twijfel over de juistheid van deze ingrepen begint te ontstaan wanneer een wetenschappelijke onderbouwing van het specifiek voor de Markermeerdijken gedefinieerde probleem lijkt te ontbreken. Twijfel begint ook te ontstaan door het kennelijke gebrek aan technisch juist gefundeerde uitgangspunten voor het vaststellen van het probleem dat moet worden opgelost met de voorliggende dijkverzwaring. Twijfel over de gekozen oplossingen. Of een gebrek aan actualisatie van technische inzichten, waardoor het gevoel ontstaat dat sprake is van een rijdende trein die niet meer te stoppen valt. Twijfel ontstaat zeker ook wanneer alternatievenonderzoek niet serieus op nationaal niveau wordt uitgevoerd en zo de bestaande Markermeerdijken misschien gered kunnen worden. Maar alternatieven slechts op het niveau van lokale dijkvakken waarop zal worden ingegrepen. Twijfel over de belangenafwegingen in de publiek-private samenwerking tussen de verschillende overheden en grote private uitvoerende partijen, met elkaar verenigd in de Alliantie Markermeerdijken, in de context van design and construct-overeenkomsten, waardoor de krachtverhouding tussen overheid en private partij onmiskenbaar verschuift ten gunste van de private partij. Twijfel over de inhoud van de contracten die zijn gesloten tussen de overheden en de private partijen en die veel kunnen zeggen over de interne publiek-private verhoudingen die zijn afgesproken. Inzage wordt desgevraagd niet verleend. Nog afgezien van de twijfel die er leeft over het antwoord op de vraag of de inhoudelijke inbreng van de betrokkenen langs de Markermeerdijken op vruchtbare bodem bij het bevoegd gezag en uitvoerders zal vallen of – zoals meestal gebeurt – de inspanning aan die zijde erop zal zijn gericht om de serieuze inbreng slechts juridisch te toetsen en zo juridisch effectief mogelijk ‘weg te schrijven’, ter voorbereiding van het voeren van verweer bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als de besluitvorming is afgerond.

Er kan immers echt niet meer worden gewacht met de geplande ingrepen in, op en rond de Markeermeerdijken…Noord-Holland loopt bijna onder…de zeespiegelstijging komt er immers aan…

 

HABITAT helpt mee om een collectief voor omwonenden te organiseren:
> > Aanmelden Collectief Zienswijze Markermeerdijken


Download hier de zienswijze.