088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

Natuur- en Landschapsbescherming

Nature and landscape protection

Nederland is een dichtbevolkt land, waardoor alle verschillende initiatieven extra zorgvuldig moeten worden ingepast. Bij die belangenafweging heeft de natuur ook een belangrijke plaats: activiteiten mogen niet te veel ten koste gaan van de natuur en beschermde dieren en planten. Daarbij gaat het altijd om een belangenafweging, waarbij natuur een relatief groot gewicht in de schaal legt.

Stikstof

Sinds de baanbrekende stikstofuitspraak van 29 mei 2019, waarin het programma aanpak stikstof (PAS) terzijde is gelegd door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, is het lastiger geworden initiatieven in de nabijheid van Natura 2000-gebieden vergund te krijgen. Die uitspraak heeft geleid tot talloze vervolguitspraken, waarin nieuwe geitenpaadjes zijn gesneuveld. Dit heeft tot gevolg dat ontwikkelingen vaker een omgevingsvergunning natuur vereisen. In de aanvraag voor die omgevingsvergunning staan de instandhoudingsdoelstellingen van het specifieke Natura 2000-gebied centraal. Gemotiveerd moet worden dat deze doelstellingen niet in gevaar komen bij het uitvoeren van de aangevraagde activiteit. Daarbij kan ook worden gemitigeerd of gecompenseerd.

Soortenbescherming

De Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn verbieden – kort gezegd – het verstoren of doden van beschermde dieren of hun nesten, of het beschadigen of wegnemen van beschermde planten. Soorten die in onze praktijk regelmatig voorbijkomen zijn vleermuizen, mussen, diverse amfibieën en dassen. Voordat een (bouw)project van start kan gaan, moet dikwijls worden onderzocht of er beschermde soorten aanwezig zijn en mogelijk verstoord worden door de werkzaamheden. Is dat het geval, dan dient aanvullend onderzoek te worden verricht en een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Daarbij kunnen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, zoals compenserende of mitigerende maatregelen. Ook vergt dit een goede juridische onderbouwing.

Handhaving

Bij een inbreuk van de natuurbeschermingsregels, kan een belanghebbende (omwonende of betrokken stichting) handhaving verzoeken bij het bevoegd gezag. Bij natuurbescherming is meestal het bevoegd gezag het college van gedeputeerde staten van de betrokken Provincie.

Heeft u vragen over natuurbescherming? Wij denken graag met u mee.

en_GB