088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

Bomenkap

Wat kan ik doen tegen bomenkap?

bomenkap Amsterdam

Toestemming

Voor het kappen of vellen van bomen/houtopstanden kunnen verschillende soorten toestemmingen nodig zijn. Het verschilt dan ook op welke wijze een belanghebbende daartegen iets kan ondernemen.

Indien een provincie of gemeente daartoe een verbodsbepaling in een verordening heeft opgenomen, geldt een omgevingsvergunningplicht op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wanneer men een houtopstand wil vellen, voor de inwerkingtreding van de Wabo de kapvergunning genoemd.

Ook kan in een bestemmingsplan een verbodsbepaling zijn opgenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden (voorheen aanlegvergunning) waarvoor (meestal) een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd.

Ten slotte geldt een meldingsplicht op grond van de Wet natuurbescherming bij de provincie voor bepaalde bomen buiten de bebouwde kom en niet op erven of in tuinen. Verder kan een houtopstand een bijzondere functie hebben voor beschermde soorten, zoals wanneer er een nest in de boom aanwezig is waarin wordt gebroed of die van een jaarrond beschermde soort is. In die gevallen geldt dat er een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming moet worden aangevraagd.

In de provinciale of gemeentelijke verordening, bijvoorbeeld een kapverordening of bomenverordening is vaak een ondergrens aan de grootte van de stamomtrek opgenomen waar de verordening op van toepassing is. Onder houtopstand kunnen ook struiken of heesters worden verstaan. Het verschilt per verordening wat wel of niet is toegestaan. Ook kunnen bomen als monumentaal of beschermingswaardig worden aangewezen waarvoor extra voorwaarden gelden. Er kan een herplantplicht als voorwaarde voor toestemming in de verordening zijn opgenomen. Deze herplantplicht dient in dat geval ook in de omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand te worden opgenomen. Daaraan kunnen specifieke voorwaarden worden gesteld.

Voorlopige voorziening

Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand of voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden behoort niet onmiddellijk bij de verlening in werking te treden, maar pas na afloop van de bezwaartermijn. Tijdens de bezwaartermijn kan bezwaar worden gemaakt en een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank waarmee het besluit wordt geschorst om te voorkomen dat tijdens de procedure de houtopstand reeds wordt geveld.

bomenkap-Amsterdam
nl_NL