088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

Wat is een omgevingsvergunning?

Omgevingsvergunning

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Wat is een omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning is een vergunning die vaak nodig is om toestemming te krijgen voor het slopen of (ver)bouwen van een bouwwerk, het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten of bijvoorbeeld het omhakken van een boom. Ook voor het slopen of wijzigen van een monument is een omgevingsvergunning vereist. De vergunning wordt in de meeste gevallen afgegeven door het college van burgemeesters en wethouders.

Het indienen van de omgevingsvergunningsaanvraag

Het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat via www.omgevingsloket.nl. Afhankelijk van het specifieke geval is het belangrijk om vooraf na te gaan met welke inhoud en eventuele bijlagen de aanvraag moet worden ingediend.

De vereisten voor een omgevingsvergunning

Nadat de aanvraag is ingediend, zal het bevoegd gezag de aanvraag beoordelen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of de aanvraag voldoet aan de regels uit het geldende bestemmingsplan, het bouwbesluit en de welstandseisen.

Vergunningvrij

Voor bepaalde activiteiten is geen omgevingsvergunning benodigd, deze zijn vergunningvrij. Ook kan het zijn dat de activiteit al onder algemene regels valt – bijvoorbeeld uit het activiteiten besluit – waardoor geen vergunning meer nodig is.

Bezwaar en beroep

Als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, wordt de omgevingsvergunning verleend. Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen daartegen in bezwaar en beroep.

Wordt de aanvraag afgewezen, dan kan tegen dit besluit in de meeste gevallen bezwaar worden gemaakt. Het bezwaar wordt ingediend bij de afwijzende instantie en vaak wordt advies ingewonnen bij de bezwaarschriftencommissie. De bezwaarmaker heeft daarbij het recht om gehoord te worden. Blijft het oorspronkelijke besluit ook na het bezwaar in stand, dan kan er een beroep worden ingediend bij de rechtbank. De rechtbank oordeelt dan of de aanvraag terecht is afgewezen. Daarna staat eventueel hoger beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wat kan HABITAT advocaten voor u doen?

HABITAT advocaten kan u gedurende het gehele proces ondersteunen. Vooraf kan worden gekeken of uw plannen voldoen aan de geldende regelgeving of dat ze mogelijk vergunningvrij kunnen worden uitgevoerd. Wij kunnen beoordelen of uw aanvraag compleet is en of alle informatie beschikbaar is. Mocht de aanvraag worden afgewezen, dan kunnen wij uiteraard ondersteunen in de bezwaar- en beroepsprocedure. Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht als u bezwaar wilt maken tegen de omgevingsvergunning van een ander. U kunt contact opnemen met onze helpdesk om de mogelijkheden te bespreken, of telefonisch contact opnemen via 088-2400700.

nl_NL