088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

Aannemingsovereenkomst

Aannemingsovereenkomst

aannemingsovereenkomst-HABITAT advocaten

Onder bouwrecht worden alle juridische onderwerpen verstaan die zich op één- of andere manier tot de bouw en sloop van onroerend goed verhouden. Bouwrecht is dan ook een zeer algemene term waaronder een breed scala aan rechtsgebieden valt – zowel publiek als privaat. Waar bij één bouwproces vaak een meervoud aan rechtsgebieden betrokken is (denk aan zowel een vergunningsaanvraag als eventuele goedkeuring van een Vereniging van Eigenaren) lichten we hier een specifiek element daarvan toe: de aannemingsovereenkomst. Wat is dat eigenlijk, en welk doel dient een aannemingsovereenkomst? Wat zijn voorkomende problemen en uitdagingen bij een aannemingsovereenkomst? En wat kan HABITAT advocaten hierin betekenen?

Aannemingsovereenkomst

Aannemingsovereenkomsten zijn overeenkomsten waarmee de aannemer zich aan een opdrachtgever verbindt voor een werk. Met andere woorden gaat de aannemer akkoord stoffelijk werk te verrichten voor een opdrachtgever – hij neemt de opdracht voor werk dus aan. Aannemingsovereenkomsten zijn bijzondere overeenkomsten. Dat betekent dat dit type verbintenis zijn eigen regelingen heeft in het Burgerlijk Wetboek (specifiek in boek 7 titel 12 art. 750-769). Deze wet- en regelgeving schrijven enkele verplichte clausules in aannemingsovereenkomsten voor. Zo mag in veel gevallen als gebruik is gemaakt van een richtprijs die richtprijs niet met meer dan 10 procent worden overgeschreden. Als er extra materieel moet worden ingekocht, is het dan de aannemer die dit had moeten voorzien? Of is het de opdrachtgever die van tevoren dat risico heeft geaccepteerd? Hoe bijkomende kosten worden verdeeld onder de opdrachtgever en de aannemer van het werk is ook in de aannemingsovereenkomst geregeld.

Dwingend of regelend recht?

Sommige bepalingen die in wet- en regelgeving worden voorgeschreven betreffen het zogeheten regelend recht. Dat wil zeggen dat de opdrachtgever, de aannemer en eventuele onderaannemers van die voorschriften af mogen wijken. Voordat je van hetgeen in de wet is bepaald afwijkt, is raadpleging van een advocaat met ervaring in aannemingsovereenkomsten vaak aan te bevelen. Andere bepalingen betreffen dwingend recht. Dit zijn bepalingen waar niet altijd van afgeweken mag worden of bepalingen waar niet ten nadele van een der partijen van afgeweken mag worden. Dit zijn bijvoorbeeld bepalingen in afdeling twee van titel 12, boek 7: met betrekking tot particuliere opdrachtgeving voor de bouw van een woning. Heb jij te maken met een schijnbaar dwingende bepaling waar al dan niet onrechtmatig van af wordt geweken? Neem dan contact met ons op. Treffend advies inwinnen is in dergelijke gevallen van groot belang.

Wat doet HABITAT advocaten?

HABITAT advocaten verleent advies bij het opstellen van aannemingsovereenkomsten. Denk hierbij aan advies over van welke bepalingen in het Burgerlijk Wetboek wel en niet afgeweken mag worden of wat de risico’s van een bepaalde wijze van kostenverdeling kunnen zijn. Daarnaast kunnen wij ook ondersteuning bieden als er een overeenkomst ontbonden moet worden of als er geschillen uit voortvloeien. Vooral het laatste is een veelvoorkomend probleem; er hebben dan ook vele zaken gediend met betrekking tot de uitvoering, opschorting, of beëindiging van een aanbestedingsovereenkomst. Een voorbeeld van zo een geschil staat hieronder uitgewerkt.

Uit de praktijk: de aannemingsovereenkomst

Uit de aannemingsovereenkomst kunnen geschillen ontstaan. Soms hebben deze te maken met de te betalen prijs voor een bouwwerk of een situatie waarin het bouwwerk aanzienlijk verschilt van het opgegeven bestek. Maar wat als een slepende procedure een stilliggend bouwproces als gevolgd heeft? Soms kan dan in kort geding worden verzocht tot provisionele afbouw. In zo een zaak wees de voorzieningenrechter (de rechter in een kort geding) vonnis. Terwijl de bodemprocedure over onbetaalde facturen, retentierechten en behoorlijke voltooiing van het bouwwerk voortduurde, verzocht de eiser aan de rechter om de gedaagde te veroordelen tot het afbouwen van de woning. Echter, omdat onder meer in geding was tussen de eiser en de gedaagde hoe de woning precies moest worden afgebouwd was dit een te groot risico. In de bodemprocedure kon immers nog bepaald worden dat gedeeltelijke sloop van hetgeen reeds gebouwd nodig was voor behoorlijke voltooiing van het bouwwerk. Uit bovenstaande casus blijkt dat het vaak lastige situaties zijn. Advies van een advocaat met uitgebreide bouwrecht ervaring is dan ook van groot belang – zeker bij juridische procedures zoals een gang naar de rechter.

Contact

Heb je een aannemingsovereenkomst nodig of weet je niet goed of de aannemingsovereenkomst wel aansluit bij hetgeen afgesproken? Of is er een conflict ontstaan uit een aannemingsovereenkomst? Wij helpen verder. Neem gerust vrijblijvend contact op.

nl_NL