088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

Bedrijfsbegeleiding

Bedrijfsbegeleiding

neem-contact-op

Aan de slag met mijn plan! Toestemming krijgen!

Een bestemmingsplan regelt op welke plaats bepaalde bedrijfsactiviteiten mogen worden gevestigd. Bent u een ondernemer die een vergunning of bestemmingsplanafwijking nodig heeft voor uw bedrijfsactiviteit of bedrijfsruimte, dan ontstaat allerlei contact met uw gemeente, waterschap en/of provincie. Deze contacten gaan over de toepasselijkheid van wet – en regelgeving in uw geval en meestal moeten adviesbureaus worden aangestuurd voor het in kaart brengen van ruimtelijke effecten, geluid, parkeren en verkeer.
In veel gevallen gaat het ook over het verkrijgen van politiek draagvlak bij de wethouder en de gemeenteraad voor uw initiatief als afgeweken moet worden van een geldend bestemmingsplan.

Check! Is mijn activiteit echt wel vergunningsvrij?

Blijkt uw (voorgenomen) bedrijfsactiviteit of bouwplan mogelijk vergunningsvrij te zijn, dan blijkt vaak toch onzekerheid te ontstaan of inderdaad wel sprake is van een omgevingsvergunningvrije activiteit. Deze onzekerheid speelt bij vergunningsvrij bouwen, maar inmiddels ook bij 80% van alle bedrijfsactiviteiten in Nederland, waarbij landelijk gestandaardiseerde milieuregels gelden in bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht.
De regels zijn er dus wel, maar het contact met de overheid over wat wel en niet is toegestaan, is bij gestandaardiseerde regels minimaal geworden. Dat geeft vooraf wel minder administratieve druk, maar u blijft als ondernemer zelf verantwoordelijk voor de correcte naleving van deze standaardregels. Dit brengt een onzekerheid met zich mee en het risico dat u toch in strijd met de geldende regels werkt. Met alle gevolgen voor de voortzetting van uw bedrijfsactiviteiten.

Help! Handhaving aan de deur!

Voldoet u mogelijk niet aan deze regels, dan krijgt u in veel gevallen te maken met een vervelende handhavingsactie, waardoor veel onrust in het bedrijf ontstaat en zelfs het risico dat uw bedrijfsactiviteiten moeten worden gestaakt of niet mogen worden gestart. In de fase na een controle of ontvangst van een voorwaarschuwingsbrief is nog overleg met de handhavende overheid mogelijk en nodig! Regelmatig lukt het dan om oplossingen te vinden.

Burenprobleem! De omgeving van mijn bedrijf als risico voor mijn bedrijfsvoering!

Een beruchte situatie is de aanwezigheid van woningen in de directe omgeving van uw bedrijf, als uw bedrijfsactiviteiten potentieel tot overlast kunnen leiden door geluid, geur, parkeerdruk of verkeersbewegingen. Omwonenden kunnen het u daardoor behoorlijk lastig maken, waardoor u kostbare tijd verliest en extra kosten moet maken. Het is dus zaak om vooraf goed te onderzoeken of de gewenste locatie van uw bedrijf passend is voor uw bedrijfsactiviteiten.
Krijgt u te maken met bezwaarschriften van andere bedrijven of van omwonenden, dan is het belangrijk om daarop adequaat en op gepaste wijze te reageren. Altijd bekijken wij eerst of er iets op te lossen valt, zodat procedures kunnen worden voorkomen. In procedures weten wij waar de kritische punten en kwetsbaarheden zitten. Zo nodig pakken wij de regie voor u als er samengewerkt moet worden met ambtenaren en technisch adviseurs om een en ander tot een goed einde te brengen.

Bel!

Het team van HABITAT staat u bij met advies en voert voor u desgewenst de regie bij het bereiken van oplossingen en besluitvorming door de overheid, het in kaart brengen van voor u geldende regels, het aansturen van technisch specialisten en het voeren van procedures als u het niet eens bent met wat er gebeurt. Zie ook: omgevingsmanagement

nl_NL