088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

HABITAT – toets voor Architecten

HABITAT – TOETS voor architecten

Kom beslagen ten ijs in het overleg met opdrachtgever en de overheid of een second opinion na dergelijk overleg. Kosteneffectieve toetsing van een plan of idee aan geldende wetgeving en jurisprudentie.


Aanvraag

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning kunnen  meerdere juridisch relevante activiteiten spelen zoals bijvoorbeeld het slopen, bouwen of gebruiken van een bouwwerk, het aanleggen van infrastructuur of het  ingrijpen in bestaande (natuur)waarden , het veroorzaken van milieuhinder of wellicht het aanpassen van beschermde monumenten.

Daarnaast kan uw opdrachtgever te maken krijgen met het aanvragen van aanvullend benodigde vergunningen. Bijvoorbeeld bouwen in de nabijheid van een natuurgebied, kappen van bomen of bouwen op een locatie waar zich beschermde dier- en plantensoorten bevinden. De vraag kan zich daarbij voordoen of benodigde toestemmingen kunnen of moeten worden gecombineerd in één aanvraag.

Wilt u weten of u er verstandig aan doet om meteen alle activiteiten aan te vragen , deelprojecten aan te vragen of gebruik te maken van gefaseerde vergunningverlening, vraag  ons dan advies.

Termijnen/soort procedure
Met de implementatie van de WABO, de regelingen voor vergunningvrij bouwen  en het Bouwbesluit 2012 heeft de overheid gepoogd het gebruik van de omgevingsrechtelijke wetgeving te vereenvoudigen. De gelaagde structuur, keuzemogelijkheden en de voortdurende wetswijzigingen maken de toepasselijke regelgeving echter juist toch weer complex. Het is dus zaak om vaak en goed het actuele recht te (laten) checken.

Vragen over termijnen, het ontstaan van een omgevingsvergunning van rechtswege en de rechtsmiddelen die uw opdrachtgever of belanghebbende derden hebben, zijn voor ons dagelijkse kost.

Problemen met de aanvraag
Een initiatiefnemer zoekt contact met de overheid voor een toestemming. De betrokken ambtenaar  geeft te kennen dat iets niet kan of dat het waarschijnlijk is dat de aanvraag geweigerd zal worden. Een ander veelvoorkomende last zijn nadere verzoeken om (dure) aanvullende gegevens en rapporten ter onderbouwing van de aanvraag.

Wij leggen een link tussen dit gedrag en de geldende toetskaders, zodat weigeringen en informatieverzoeken in een noodzakelijke juridische context komen te staan. Is die context er niet (voldoende) dan is die vaststelling de basis voor nader overleg met de betrokken ambtenaren.

nl_NL