088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

Milieu

Milieuhinder

Milieuvoorschriften in algemene regels en omgevingsvergunningen

Milieuhinder door bedrijven

Bedrijven moeten voldoen aan een heel pakket milieuvoorschriften om milieuhinder voor de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen. Wie niet aan deze regels voldoet kan te maken krijgen met handhavingsacties door de gemeente of de politie. Vroeger had bijna ieder bedrijf een milieuvergunning nodig. Inmiddels valt meer dan 80% van alle bedrijven onder algemeen geldende uniforme regels zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Voor die bedrijven is het niet meer nodig om een milieuvergunning aan te vragen, maar wel geldt een meldplicht of een procedurekoppeling met een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijf. Grote bedrijven of bedrijven met een belangrijk hinderrisico voor de omgeving moeten nog wel een vergunning met maatwerkvoorschriften aanvragen. Het is dan belangrijk dat de voorschriften goed aansluiten bij de (gewenste) bedrijfsprocessen en het Europees milieurecht zoals de actuele Richtlijn industriële emissies (RIE).

Onder milieuhinder vallen alle vormen van hinder die gevolgen kunnen hebben voor de bestaande kwaliteit van woon- en leefomgeving (het milieu en de natuur) rond een bedrijf of de locatie van een evenement. De meest voorkomende vormen van hinder zijn geluid- en trillinghinder, lichthinder, geurhinder, parkeeroverlast, door het bedrijf aangetrokken verkeersbewegingen, water- en bodemverontreiniging en luchtverontreiniging.

Wat doet HABITAT?

  • Aanpak milieuhinder

Veel van de ervaren overlast van bedrijven waarover cliënten onze hulp vragen zijn terug te voeren op de vraag of is voldaan aan de voor bedrijven geldende milieuvoorschriften. Het milieurecht werkt met grenswaarden en zorgplichten die zijn opgenomen in de milieuvoorschriften. Enige overlast moet worden geduld door omwonenden. Dat is de mate van overlast voor zover daarbij grenswaarden niet worden overschreden. Of grenswaarden zijn overschreden moet veelal worden vastgesteld met behulp van technische deskundigen in dienst bij de gemeente of zelf in te huren door omwonenden.

HABITAT legt afhankelijk van de situatie eerst contact met het bedrijf om te bezien of er onderling wat op te lossen valt. Lukt dat niet dan wordt samenwerking gezocht met de gemeente en eventueel politie of milieu-Officier van Justitie bij het Openbaar Ministerie. HABITAT stuurt technische deskundigen aan en dient een technisch en juridisch onderbouwd handhavingsverzoek in bij de gemeente, helpt bij het opstellen van een strafrechtelijke aangifte of kan het bedrijf dagvaarden in een civiele procedure.

Er moet bij een bestuursrechtelijke aanpak door de bevoegde overheid een officieel besluit worden genomen op het handhavingsverzoek. Daarna staat een bezwaar – en (hoger)beroepprocedure open. Gaat de overheid naar aanleiding van het handhavingsverzoek daadwerkelijk handhaven dan krijgt het bedrijf dwangsombesluit. Ook in deze procedure bent u in dat geval belanghebbende en kunt u meeprocederen als het bedrijf het niet eens is met het dwangsombesluit.

Voor eenvoudige situaties kunt u met behulp van onze website zelf een bestuursrechtelijk handhavingsverzoek opstellen en indienen. Zie hier voor het model handhavingsverzoek.

  • Voorkomen van milieuhinder

Het onderwerp milieuhinder is ook een belangrijk onderwerp bij de vaststelling van een bestemmingsplan of afwijking van een bestemmingsplan om een bouwplan voor een bedrijf of gebruikswijziging van een gebouw of terrein mogelijk te maken.

In dergelijke gevallen procedeert HABITAT over de vraag of sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Anders gezegd, is het vanwege het zoveel mogelijk voorkomen van hinder en overlast verstandig om een bepaalde activiteit op een bepaalde plaats toe te laten, terwijl in de directe omgeving woningen aanwezig zijn die toch last kunnen krijgen van de activiteit. Oók wanneer kan worden voldaan aan grenswaarden in milieuvoorschriften. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is een horecabedrijf met een buitenterras. Stemgeluid op het buitenterras hoeft niet te voldoen aan de grenswaarden voor geluid, maar kan toch overlast veroorzaken voor omliggende woningen.

nl_NL