088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

Bestemmingsplanprocedure

Bestemmingsplanprocedure

bestemmingsplanprocedure

Bestemmingsplan

De gemeente wijst in een bestemmingsplan plaatsen aan waar een bedrijf mag vestigen. Ook staat in het bestemmingsplan welke bedrijfsactiviteiten precies zijn toegestaan. Het is aan de orde van de dag dat een bestemmingsplan niet precies aansluit bij uw bedrijfsplan of de groei van uw bedrijf als u al op een bepaalde bedrijfslocatie bent gevestigd.

Het bedrijfsplan past niet (meer)

Past het bedrijfsplan niet goed (meer) bij het bestemmingsplan, dan heeft u een wijziging of een afwijking van het bestemmingsplan nodig. Afhankelijk van de situatie moet een omgevingsvergunningsprocedure of een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Daarvoor gelden verschillende procedurevarianten.

Vooroverleg

De uitvoering van uw plan begint vrijwel altijd met een vooroverleg bij de gemeente. Tijdens dit vooroverleg bespreekt u uw plannen en komt de vraag aan de orde of het gemeentebestuur medewerking zal willen verlenen bij een afwijking van het bestemmingsplan of het maken van een nieuw bestemmingsplan voor uw bedrijf.

Het gemeentebestuur heeft een ruime eigen bevoegdheid om wel of niet mee te werken met uw plannen. Het belangrijkste inhoudelijke doel van het vooroverleg is dat wordt bezien in hoeverre uw plan past in de bestaande omgeving en of het gemeentebestuur uw plan in deze bestaande omgeving mogelijk wil maken en dus zal willen meewerken aan een voor u positieve wijziging of afwijking van het bestemmingsplan. Gaat dat goed dan worden werkafspraken gemaakt in verband met de voorbereiding van een bestemmingsplanwijziging of afwijking van het bestemmingsplan met behulp van een omgevingsvergunning. Daarbij kan ook sprake zijn van het nog moeten verkrijgen van politiek draagvlak voor uw plan bij het college van B&W en/of de gemeenteraad en het organiseren van een vorm van participatie voor omliggende bedrijven en omwonenden.

In het vooroverleg zijn de juridisch-inhoudelijke onderwerpen al snel aan de orde en is het belangrijk om goed beslagen ten ijs te komen. Vaak blijkt in de praktijk dat het ontstaan van juridische problemen in een latere fase is terug te voeren op een onvoldoende juridische voorbereiding bij de aanvang van de bestemmingsplanprocedure.

Het vooroverleg wordt in eerste instantie meestal door de initiatiefnemer zelf gedaan, samen met de architect die een bouwplan heeft geschetst of getekend. Wordt het moeilijk tijdens het vooroverleg dan is juridische ondersteuning al snel behulpzaam en ook gebruikelijk om snel tot de juridische kern van het probleem te komen.

Voorbereiding

Is vervolgens sprake van de voorbereiding van een bestemmingsplan voor uw bedrijf, dan schrijven gespecialiseerde adviesbureaus een wijziging van het bestaande bestemmingsplan of maken een ruimtelijke onderbouwing bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor uw bouwplan, waarbij afgeweken moet worden van het bestemmingsplan. U bent zelf verantwoordelijk voor deze voorbereidingen.
Tijdens de voorbereiding van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning met afwijking, moeten – afhankelijk van de situatie – technische adviseurs worden ingehuurd en aangestuurd voor gerichte onderzoeken naar de effecten van uw plan op de omgeving. Denk daarbij aan geluidsaspecten, verkeer en parkeren, de effecten op natuur – en landschap en/of luchtkwaliteitsberekeningen.

Afhankelijk van de complexiteit van het inhoudelijke plan is sprake van allerlei contact en samenwerking met gemeenteambtenaren en moet regie worden gevoerd. Deze contacten gaan over de toepasselijkheid van wet – en regelgeving in uw geval, wat wel en niet kan en zal worden toegestaan, het motiveren en beoordelen van ruimtelijke – en milieueffecten. Natuurlijk is het gemeentebestuur eindverantwoordelijk voor de formulering van de motivering van besluiten, regels en voorschriften en het reageren op inspraak van derden.

Als uw plan ter inzage wordt gelegd kunnen zienswijzen tegen een ontwerp-bestemmingsplan worden ingediend en zienswijzen of bezwaarschriften tegen de (ontwerp-)omgevingsvergunning binnen komen. Er zal dan grondig bekeken moeten worden op welke wijze gereageerd zal moeten worden, waarbij inhoudelijk en juridisch moet worden beoordeeld wat te doen met de inbreng van anderen. In deze fase is vaak regie nodig tussen uw als initiatiefnemer, gemeenteambtenaren en technisch adviseurs.

Het is verstandig om na te gaan of bezwaren en pijnpunten kunnen worden weggenomen door in overleg te treden met de indiener van een zienswijze. Is een bestemmingsplanwijziging eenmaal vastgesteld of een omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan verleend, dan kunnen anderen aan de slag met een bezwaarprocedure of beroepsprocedure bij rechtbank of Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beperking van uw bedrijfsmogelijkheden door anderen

Als bedrijf kunt u als belanghebbende derde óók te maken krijgen met bedrijfsinitiatieven of nieuwe woningbouw in de directe omgeving van uw bedrijf, waarbij aan uw kant risico’s voor uw bestaande of beperkingen van toekomstige bedrijfsactiviteiten aan de orde kunnen zijn. In dat geval kan het belangrijk zijn om in actie te komen door zo mogelijk contact op te bouwen met de initiatiefnemer en desnoods gebruik te maken van procedurele inspraak – en rechtsbeschermingsmogelijkheden.

Wat doet HABITAT?

HABITAT ondersteunt bedrijven bij de bestemmingsplanprocedure vanuit een juridische en politieke invalshoek en bij het initiëren van de benodigde toestemming(en) bij de gemeente. Dat doen wij op een professionele manier, met respect voor ieders verantwoordelijkheden en belangen. Ontstaan discussies met de gemeente over het wel of niet toestaan van bedrijfsactiviteiten, dan helpt HABITAT vanuit de juridische inhoud bij het ontwerpen van passende oplossingen. Bij complexe zaken voert HABITAT zo nodig voor u de regie om een soepel samenspel met u als bedrijf, adviesbureaus en gemeente(advocaat) te creëren. Ook levert HABITAT gepaste reacties op ingekomen bezwaar- en beroepschriften en de behandeling ter zitting bij de bezwaarschriftencommissie en de rechter.

HABITAT voert ook procedures voor uw bedrijf waarbij uw bedrijf eisende partij is tegen de gemeente, als er onverhoopt tijdens het overleg met de gemeente een verschil van mening is blijven bestaan over de legalisering van uw initiatief en de rechter juridisch uitsluitsel kan bieden.
Wanneer derden gebruik maken van bezwaar- en beroepsprocedures bij de gemeente tegen uw initiatief, dan kunt u meedoen in deze procedures om uw visie mee te laten wegen. HABITAT beziet desgewenst in dat geval in hoeverre ervaren pijnpunten bij derden kunnen worden weggenomen en onderhandelt met derden. Bij een succesvol verloop van dit contact wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld.

Bent u als bedrijf zelf bezorgd over een initiatief van derden, dan legt HABITAT contact met de initiatiefnemer om te bezien hoe uw zorgpunten kunnen worden opgelost. Als onderling overleg en afstemming niet lukt dan wordt eventueel de bestemmingsplanprocedure of een vergunningsprocedure gebruikt om het initiatief van derden via de rechter tegen te houden of te zorgen voor een gunstiger inpassing van dit initiatief van een ander in uw omgeving.

nl_NL