088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

Groepsactie

Groepsactie

Groepsactie

Een verandering in de woonomgeving door bijvoorbeeld de komst van nieuwbouw, nieuwe infrastructuur, windturbines of nieuwe bedrijfsactiviteiten is vaak bij meerdere omwonenden aanleiding tot ongerustheid over de verslechtering van de bestaande woon- en leefomgeving, frustraties over de gang van zaken en zorg over de resterende waarde van een eigen woning.

Omwonenden vinden elkaar en er ontstaat veel energie om tegen de ingreep op te komen, vaak als actiegroep met een kern van actieve direct-betrokkenen en een grotere groep achterban. Al dan niet verenigd in een stichting of vereniging. Informatieavonden worden bezocht, het lokale bestuur en politieke partijen worden benaderd en soms is het mogelijk om als omwonende te participeren in een project- of klankbordgroep. In het ene geval is het doel van de omwonenden om de ingreep te voorkomen, te stoppen of zo lang mogelijk tegen te houden. In andere situaties hebben omwonenden behoefte aan een optimale inpassing van het nieuwe initiatief in de bestaande omgeving en zoeken het overleg om gezamenlijk tot een optimale situatie te komen. Hoewel meestal lastig voor initiatiefnemer en lokaal bestuur hebben dergelijke acties regelmatig een corrigerende werking.

HABITAT ondersteunt!

Bij het opzetten van een succesvolle groepsactie komen veel zaken kijken die geregeld moeten worden. De groepsorganisatie zelf is essentieel, al dan niet in de vorm van een vereniging of stichting. Over de dossiervorming en communicatie onderling en extern met bijvoorbeeld een website moet worden nagedacht en er zal voldoende financieel budget moeten worden gegenereerd om organisatie – en juridische kosten te kunnen dekken. Scherp zicht op de inhoudelijke en procedurele juridische en politieke aspecten van een casus is heel belangrijk om gericht en tijdig invloed te kunnen aanwenden en geen tijd, energie en kosten te verspillen aan niet ter zake doende zaken. Deelnemen aan een vorm van burgerparticipatie biedt kansen, maar kan ook veel frustratie opleveren als de setting niet duidelijk is.

HABITAT ondersteunt en adviseert u op al deze aspecten en pakt desgevraagd een klankbord – en regierol bij de gerichte organisatie van een groep en de uitvoering van een groepsactie.

Deel de kosten!

Voor omwonenden van een zorgwekkend initiatief is het vaak lastig om voldoende budget te genereren voor een professionele ondersteuning. In de praktijk zien wij dat de bereidheid om kosten te dragen afhankelijk is van de mate waarin de gewraakte ingreep de eigen, persoonlijke woon- en leefomgeving zal gaan raken.

Met HABITAT-COLLECTIEF zetten wij onze ervaring voor u in voor de benodigde fondsenwerving, afspraken met rechtsbijstandverzekeraars en het gebruik van gesubsidieerde (milieu)rechtsbijstand.

 
 
 
 
 

Een greep uit de groepen die u voor gingen:

Actuele grote collectieven

markermeerdijken-collectief
stadsblokken-meinerswijk-collectief3

> Bekijk de lijst HABITAT collectieven

COLLECTIEF RIJHAL – Verbetering landschappelijke inpassing particuliere rijhal voor paarden in landelijk gebied en aanscherping bestemmingsplan

COLLECTIEF VARKENSFLAT – Tegengaan intensieve veehouderij

COLLECTIEF WINDPARK – Tegengaan windpark

COLLECTIEF SPEELPARK – Aanpak verkeers- en parkeeroverlast

COLLECTIEF HERONTWIKKELING KWEKERIJ – Tegengaan omvangrijke woning en tuincomplex op voormalig kwekerijterrein

COLLECTIEF BEEMSTER – Tegengaan woningbouw binnen Werelderfgoedgebied

COLLECTIEF AUTOSPUITERIJ – Tegengaan autospuiterij bij omliggende woningen

COLLECTIEF NOORDERWEG – Aanpak overlast geitenhouderij

COLLECTIEF BEDRIJVENTERREIN – Tegengaan bedrijfsmogelijkheden op bedrijventerrein bij woonwijk

COLLECTIEF BEACH – Tegengaan omvangrijke horecaontwikkeling in extensief dagrecreatiegebied

COLLECTIEF BOOMKWEKERIJ – Tegengaan bedrijfsontwikkeling boomkwekerij

COLLECTIEF STADSVERWARMING – Schaderegeling aanleg stadsverwarmingstransportbuizen

COLLECTIEF WOONBOTEN – Tegengaan ontruiming woonboten

COLLECTIEF ZANDERIJ – Tegengaan herontwikkeling waardevol zanderijgebied naar privétuin

COLLECTIEF INSINGERSTRAAT SOEST – oplossen overlastsituatie door een bedrijf

COLLECTIEF HOOGSPANNING MAARSSEN – procederen tegen verzwaring hoogspanningstracé

COLLECTIEF BP TELGTER ENG – tegengaan onnodige komst sportterrein in kwetsbaar buitengebied

COLLECTIEF DE HALLEN – gesprekspositie bereiken bij planvorming herbestemming oude tramremise

COLLECTIEF HOKATEX – tegengaan onjuiste uitvoering lopende bodemsanering

COLLECTIEF BERGWEGBOS – kritisch over inpassing nieuwe woningbouw in stedelijk groen

COLLECTIEF OMWONENDEN ARTIS – zorgen over de kwaliteit van woon – en leefomgeving

COLLECTIEF RIJNLANDERWEG – inpassing verbeteren van een grootschalig baggerdepot

COLLECTIEF ZUIDEINDE VOLENDAM – actie voor optimale verkeersontsluiting en toegangsregeling

COLLECTIEF JAN BOUWMEESTERSTRAAT – gesprekspartner bij herontwikkeling woonwijk

COLLECTIEF GROENSTROOK WG-OOST – beschermen van stedelijk groen

COLLECTIEF PARKEREN SLOTERVAART – procederen over nieuwe parkeerregeling in woonwijk

COLLECTIEF DE VIJSEL – verbetering inpassing hotel in bestaande woonomgeving

COLLECTIEF G.METSUSTRAAT – oplossen burenoverlast

COLLECTIEF GASOPSLAG BERGERMEER – bundelen van zorgen en overleg met TAQA over geluidoverlast, aardbevingsrisico en inbreuk op natuurwaarden

COLLECTIEF ZWEMBAD OMVAL – tegengaan overlast drijvende zwembadconstructie

COLLECTIEF CIRCUIT VENRAY – afspraken maken over bouw en gebruik racecircuit

COLLECTIEF BP ZONSTRAAT – inpassing nieuwe woningbouw in bestaande woonomgeving

COLLECTIEF KANAALDIJK WATERGANG – procederen over de gevolgen van een wegaanpassing

COLLECTIEF KLEINJAN – tegengaan verkeersoverlast door bedrijf

COLLECTIEF MIDDENLAAN DOORN – beperken verlies stedelijk groen door nieuwe woningbouw

COLLECTIEF N243 – bundelen bezwaren omwonenden herinrichting provinciale weg

COLLECTIEF RONDWEG VOORTHUIZEN – procederen en politiek beïnvloeden tegen nieuwe rondweg

COLLECTIEF WESTFRISIAWEG – bezwaren tegen inpassing herinrichting verkeersinfrastructuur

COLLECTIEF SLUISJESDIJK – tegengaan van trilling door vrachtverkeer

COLLECTIEF NIMMER DOR – beschermen leefgebied van steenuilen

COLLECTIEF OPEN AIR – actie tegen de schadelijke gevolgen openlucht evenement

COLLECTIEF NIEUW REIJERWAARD – onjuiste besluitvorming over komst bedrijventerrein

COLLECTIEF BEDRIJVENTERREIN LEERSUM – beschermen leefgebied van de das

nl_NL