088-2400700      
Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

Wijzigen omgevingsplan

Wijzigen omgevingsplan

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Sindsdien zijn – onder meer – alle bestemmingsplannen opgenomen in omgevingsplannen. De gemeenteraad is bevoegd het gemeentelijke omgevingsplan te wijzigen. Delen van deze bevoegdheid kunnen worden gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders. In het omgevingsplan kunt u lezen welke activiteiten zijn toegestaan op een perceel en waarvoor u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Procedure afwijken/wijzigen omgevingsplan

Het is heel gebruikelijk dat nieuwe ontwikkelingen niet in het huidige omgevingsplan passen. Dan is het mogelijk een omgevingsvergunning aan te vragen om af te wijken (buitenplanse omgevingsplanactiviteit, BOPA genoemd) of een wijziging van het omgevingsplan aan te vragen. Zowel een wijziging van het omgevingsplan als een BOPA moeten heel goed gemotiveerd worden. Er wordt immers getoetst aan het vereiste van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (voorheen een goede ruimtelijke ordening).

Tijdens de voorbereiding van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning met afwijking, moeten – afhankelijk van de situatie – technische adviseurs worden ingehuurd en aangestuurd voor gerichte onderzoeken naar de effecten van uw plan op de omgeving. Denk daarbij aan geluidsaspecten, verkeer en parkeren, de effecten op natuur – en landschap en/of luchtkwaliteitsberekeningen.

Principeverzoek

Wij adviseren en begeleiden u graag om uw ontwikkeling mogelijk te maken. Daarbij kunnen wij de kansen en knelpunten van de voorgenomen ontwikkeling op de specifieke locatie in kaart brengen. Een verstandige tussenstap is vaak het aanvragen van een principeverzoek, ook wel vooroverleg genoemd. Het gemeentebestuur geeft dan op voorhand op basis van een summier plan aan of er medewerking zal worden verleend aan het initiatief.

De volgende stap is het aanvragen van de voor u vereiste toestemmingen, zoals een BOPA of een wijziging van het omgevingsplan. Daarbij ontzorgen wij u door de ruimtelijke onderbouwing op te (laten) stellen en het contact met de gemeente voor u te voeren. Vanwege de ruime beleidsvrijheid van het gemeentebestuur is het essentieel goede contacten met de gemeenteambtenaren te onderhouden. Wij weten hoe de hazen lopen en bieden meerwaarde door prettig contact te onderhouden, wat bij kan dragen aan een positief en – niet te vergeten – solide besluit.

Professionele partijen adviseren wij graag op de achtergrond waar nodig.

Bezwaar en/of beroep

Een goede voorbereiding draagt bij aan de bestendigheid van het besluit. Een gedegen besluit is nu eenmaal lastig onderuit te krijgen in bezwaar of beroep. Mocht er bezwaar en/of beroep worden ingesteld tegen uw ontwikkeling, blijven wij graag aan uw zijde om deze procedures tot een goed einde te brengen. Daarbij denken wij niet alleen juridisch maar ook praktisch. Wanneer bezwaren buiten de procedure om weggenomen kunnen worden en het lukt daarom sneller te starten met de ontwikkeling, dan zullen wij die mogelijkheid zeker opzoeken.

Beperking van uw bedrijfsmogelijkheden door anderen

Als bedrijf kunt u óók te maken krijgen met ontwikkelingen in de directe omgeving van uw bedrijf, waarbij uw bedrijfsmogelijkheden mogelijk worden beperkt. Een voorbeeld is wanneer woningbouw wordt gerealiseerd vlakbij een bedrijventerrein. De bedrijven moeten voldoen aan bijvoorbeeld de normen voor geluid op de gevels van woningen. Zodra nieuwe woningen dichterbij het bedrijf worden geprojecteerd, kan dat leiden tot een beperking van de bedrijfsmogelijkheden en daarmee potentieel omzetverlies of het wegvallen van uitbreidingsmogelijkheden. Wij helpen u graag bij het overleg en eventueel het voeren van procedures om uw bedrijfsmogelijkheden te beschermen. Neem contact op via 088-2400700 of ga naar de contactpagina.

nl_NL